Ydych chi mewn Dyled?

Os ydych chi'n cael trafferthion ariannol, peidiwch â'u hanwybyddu ...

Mae llawer o fyfyrwyr yn canfod y gall byw ar gyllid myfyrwyr yn unig fod yn anodd a derbynnir yn eang bod rhywfaint o ddyled myfyrwyr yn anochel.  Fodd bynnag, mae angen i chi sicrhau bod unrhyw ddyled sydd gennych chi nid yn unig yn hawdd ei thrin, ond nid yw'n effeithio ar eich cofnod credyd.  Mae'r adran hon yn rhoi trosolwg o'r gwahanol fathau o ddyledion y gallech eu hwynebu a gwybodaeth a chyngor ar sut i ddelio ag ef.  Fodd bynnag, os ydych chi'n profi anawsterau ariannol, peidiwch â'u hanwybyddu.  Dewch i siarad â'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr am gyngor a gwybodaeth bellach.

Benthyciadau myfyrwyr

Y peth cyntaf i'w gofio yw os ydych wedi cymryd benthyciad myfyrwyr, eu bod wedi'u cynllunio i'ch gadael â dyled hawdd ei thrin na fydd yn daladwy tan ar ôl i chi adael y Brifysgol ac yna dim ond pan fyddwch yn ennill mwy na swm penodol o arian.  Am y rheswm hwnnw fe'u dosberthir fel rhai ar wahân i'r dyledion eraill y gallech eu hwynebu yn ystod eich astudiaethau.

Dyledion eraill

Gall dyledion eraill a allai godi yn ystod eich astudiaethau fod ar gyfer rhent, trydan, nwy, bwyd - a hynny heb yr agweddau cymdeithasol o fod yn fyfyriwr.  Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod eich dyled yn cael ei chadw i lefel y gellir ei rheoli a bod eich credydwyr (y bobl y mae arnoch chi arian iddynt) yn gwbl ymwybodol o'ch sefyllfa.

Gellir rhannu dyledion yn ddau brif gategori o ddyledion â blaenoriaeth a rhai nad ydynt yn flaenoriaeth. Mae'n bwysig gwahaniaethu rhwng y ddau fath gan fod y camau a all arwain at beidio â thalu yn wahanol iawn.

Dyledion â blaenoriaeth

 •  Dyledion â blaenoriaeth yw dyledion lle gall credydwr gymryd camau yn eich erbyn a fydd o ganlyniad difrifol fel troi allan, torri gwasanaethau neu garcharu.  Dyma enghreifftiau o ddyledion â blaenoriaeth a goblygiadau peidio â thalu:
 • Ôl-ddyledion rhent / morgais - Gall arwain at gael eich troi allan neu gael eich tŷ wedi'i ail-feddiannu
 • Ôl-ddyledion gwasanaeth (e.e. nwy a thrydan) - Efallai y bydd eich cyflenwad i'r gwasanaethau hyn yn cael ei ddatgysylltu os ydych chi'n mynd i ôl-ddyledion
 •  Ôl-ddyledion y Dreth Gyngor - Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr wedi'u heithrio o hyn, ond mae angen i chi sicrhau eich bod wedi dilyn yr arweiniad a roddir yn ein hadran y Dreth Gyngor
 • Gall methu â thalu pan nad ydych wedi'ch eithrio arwain at fynd â chi i'r llys a'ch dirwyo.  Yn y pen draw, mewn achosion eithafol, gallwch gael eich carcharu.
 • Dirwyon Llys heb eu talu - Gall methu â thalu dirwyon llys arwain at garchariad.

Dyledion nad ydynt yn flaenoriaeth

 Dyledion nad ydynt yn flaenoriaeth yw dyledion lle gall credydwr gymryd camau cyfyngedig yn unig i adennill y ddyled.  Mae angen ad-dalu'r dyledion hyn o hyd oherwydd bydd methu â thalu yn aml yn golygu bod y cwmni'n mynd â chi am dâl yn y Llys Sirol.  Yn y pen draw gall hyn arwain at Ddyfarniad Llys Sirol (CCJ) a fydd yn aros ar eich ffeil gredyd am chwe blynedd.

 Mae enghreifftiau o ddyledion nad ydynt yn flaenoriaeth yn cynnwys:

 •  Gorddrafftiau banc
 • Ad-daliadau cardiau credyd
 • Benthyciadau personol anwarantedig
 •  Catalogau
 • Gamblo - Mae gamblo yn weithgaredd sy'n hawdd eich amsugno.  Mae yna demtasiwn i geisio ennill yr enilliad cyntaf hynny drosodd a throsodd neu ail-fuddsoddi eich enillion ar gamblo arall.  Efallai y byddwch yn gaeth i grefft gamblo, a all arwain at chwalu perthynas â ffrindiau a theulu.  Gall beryglu eich addysg ac mae iddo oblygiadau ariannol difrifol.
 • Mae’n WythnosGamblo Mwy Diogel 2022. Edrychwch ar ymchwil diweddar, awgrymiadau a gwybodaeth wedi'u teilwra'n benodol i fyfyrwyr Prifysgol. Rydym yn arbennig o ymwybodol o'r effaith y gall hyn ei chael ar fyfyrwyr ar yr adeg anodd hon a all fod yn broblem gamblo iddyn nhw a'r rhai o'u cwmpas: 

https://safergamblinguk.org/safety-tips

 Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd ad-dalu dyledion nad ydynt yn flaenoriaeth, y peth cyntaf i'w wneud yw cysylltu â'r cwmni dan sylw a rhoi gwybod iddynt eich bod yn cael anawsterau ariannol.  Bydd y cwmni'n ceisio dod i ryw drefniant sy'n addas i'r ddau ohonoch er mwyn ad-dalu'r ddyled.  Fodd bynnag, os na allwch ddod i gytundeb ac angen cyngor neu wybodaeth bellach, cysylltwch â'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr.

Cysylltiadau Defnyddiol

Yn ogystal â'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr mae'r cysylltiadau canlynol hefyd yn ddefnyddiol os ydych chi'n profi problemau dyled.

Canolfan Cyngor ar Bopeth

Mae Canolfannau Cyngor ar Bopeth ar gael ledled y DU.  Maent yn darparu cyngor ac arweiniad am ddim ym mhob sefyllfa ariannol.  I ddod o hyd i'ch Canolfan Cyngor arBopeth, defnyddiwch eu lleolwr swyddfaar eu gwefan.

Llinell Ddyled Genedlaethol

Rhadffôn: 0808 808 4000 (Mae'r llinell ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 9pm a dydd Sadwrn 9.30am i 1pm)

Gwefan: www.nationaldebtline.org

Elusen Dyled Step Change

Rhadffôn: 0800 138 1111 (Mae'r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 8pm)

Gwefan: www.stepchange.org

Undeb Credyd

Mae'r Undeb Credyd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ariannol, er mwyn dod o hyd i'ch Undeb Credyd lleol, edrychwch ar eu lleolwr cangen ar Google.