Help gyda Chostau Ynni

Cymorth Cyffredinol


Rydyn ni i gyd yn teimlo effaith y cynnydd presennol mewn costau byw. I lawer ohonom, mae hyn wedi dod yn fwy na chodiad costau byw - mae wedi dod yn argyfwng costau byw.

Ni ddylai neb orfod dewis rhwng gwresogi neu fwyta, ond mae hyn yn dod yn realiti dyddiol i lawer.

 

Mae arian ac iechyd meddwl yn aml yn gysylltiedig - gall poeni am arian effeithio ar eich iechyd meddwl, a gall iechyd meddwl gwael wneud rheoli eich arian yn anodd. Gall poeni am arian arwain at deimladau o bryder, straen, iselder, dicter.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan am helpu. Felly, maent wedi creu tudalen gwefan a sefydlwyd yn benodol i ddarparu gwybodaeth am y gwasanaethau cymorth sydd ar gael yng Ngwent i helpu'r rhai sy'n cael trafferth.

Mae tudalen newydd y wefan yn rhoi gwybodaeth am:

• Problemau Ariannol – Cymorth gyda Phroblemau Dyled, Arian a Chymorth Iechyd Meddwl, Dyled a achosir gan Gamdriniaeth / Rheolaeth

Bwyta'n Iach – Sgiliau Maeth am Oes, Cynllun Cychwyn Iach (Cael Cymorth i Brynu Bwyd a Llaeth), Banciau Bwyd Lleol

• Cymorth yn eich Ardal - Mae gan bob Awdurdod Lleol yn ardal ein Bwrdd Iechyd lawer o gymorth ar gael yn eich cymuned leol - ni waeth beth sydd angen cymorth arnoch. Dewch o hyd i ardal eich Awdurdod Lleol (Cyngor) isod i ddod o hyd i adnoddau yn eich ardal chi.

• I'r rhai sydd angen cymorth, ewch i'n gwefan: Cymorth gyda Chostau Byw  

Os ydych yn byw mewn ardal Bwrdd Iechyd gwahanol yng Nghymru, yna

cysylltwch â nhw i weld pa gymorth y maent yn ei gynnig neu os ydych yn byw yn Lloegr, mae help yma. 

 

Mae gan Lywodraeth Cymru gyngor a chymorth hefyd.

Efallai y byddwch hefyd am ofyn am gyngor a chymorth gan dîm Lles y Brifysgol.

Efallai y byddwch yn gymwys i symud i dariff cymdeithasol os ydych yn cael trafferth fforddio eich gwasanaethau ffôn neu fand eang.

https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/costs-and-billing/socia

Cymorth gan y Llywodraeth i Fyfyrwyr – Costau Ynni Cynyddol

Allwch chi ddim dianc o’r newyddion bod costau byw yn cynyddu, sy’n golygu bod prisiau hanfodion fel bwyd, tanwydd a biliau cyfleustodau yn codi. Cododd cost nwy a thrydan yn aruthrol ym mis Ebrill a bydd yn gwneud hynny eto ym mis Hydref. Erthygl y BBC yma: https://www.bbc.co.uk/news/business-58090533

Mae’r canllaw hwn yn edrych ar gyllid y llywodraeth a ddarperir i liniaru rhywfaint o effaith y codiadau hyn. Mae gwybodaeth gyffredinol ar gael yma: https://www.gov.uk/guidance/cost-of-living-payment  

Bydd £400 yn cael ei dynnu oddi ar eich bil ynni o fis Hydref os ydych yn byw ym Mhrydain Fawr.

Grant awtomatig yw hwn, nad oes angen ei ad-dalu ac nid oes angen unrhyw gamau.

Ydych chi'n byw (neu'n bwriadu byw) mewn tŷ a rennir? Bydd angen i chi gadw llygad ar y biliau nwy a thrydan gan y bydd y cymorth hwn o £400 yn golygu y gallai’r taliadau misol amrywio. Gallai olygu bod y biliau’n isel iawn i ddechrau, yna’n codi’n ddramatig pan ddaw’r credyd bil i ben.

Efallai y cewch daliad o £650 wedi’i dalu mewn 2 gyfandaliad o £326 a £324 os ydych yn cael unrhyw un o’r canlynol:

 

• Credyd Cynhwysol

• Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm

• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm

• Cymhorthdal Incwm

• Credyd Pensiwn

• Credyd Treth Plant

• Credyd Treth Gwaith

ar gyfer y cyfnod asesu a ddaeth i ben rhwng 26 Ebrill 2022 a 25 Mai 2022

 

Os oes gennych gais ar y cyd gyda phartner, byddwch yn cael un taliad o £326 ac un taliad o £324 rhyngoch, os oes gennych hawl.

 

Bydd y rhan fwyaf o'r taliadau cyntaf o £326 yn cael eu gwneud rhwng 14 Gorffennaf 2022 a diwedd Gorffennaf 2022. Bydd canllawiau'n cael eu diweddaru pan fydd taliadau wedi'u gwneud. Byddwch yn cael yr ail daliad o £324 yn hydref 2022, os oes gennych hawl iddo

Efallai y byddwch hefyd yn cael cyfandaliad o £150 os ydych yn cael unrhyw un o’r canlynol:

• Lwfans Gweini

• Lwfans Gweini Cyson

• Lwfans Byw i'r Anabl i oedolion

• Lwfans Byw i'r Anabl i blant

• Taliad Annibyniaeth Personol

• Taliad Anabledd Oedolion (yn yr Alban)

• Taliad Anabledd Plant (yn yr Alban)

• Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog

• Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

ar gyfer y cyfnod asesu a ddaeth i ben rhwng 26 Ebrill 2022 a 25 Mai 2022

 Os ydych yn derbyn unrhyw fudd-daliadau ac mewn caledi mawr gallwch wneud cais am grant brys i helpu i dalu am gostau hanfodol, fel bwyd, nwy, trydan, dillad neu deithio mewn argyfwng os ydych:

• yn profi caledi ariannol eithafol

• wedi colli eich swydd

• wedi gwneud cais am fudd-daliadau ac yn aros am eich taliad cyntaf

• Ni allwch ei ddefnyddio i dalu am filiau parhaus na allwch fforddio eu talu.

 

Mae rhagor o wybodaeth am gymhwysedd a’r broses ymgeisio yma:

https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf

 

Mae gan MSE dudalen ddefnyddiol gyda chrynodeb o bopeth sydd ar gael a allai fod yn ddefnyddiol i chi:

What to do if you're struggling to pay your energy bills (moneysavingexpert.com)  

Mae ganddo hefyd grynodeb o gymorth gan y llywodraeth a gwybodaeth am y cronfeydd caledi y mae'r llywodraeth wedi'u darparu trwy gynghorau yng Nghymru a Lloegr.

Banciau bwyd

Mae The Trussell Trust yn cefnogi rhwydwaith cenedlaethol o fanciau bwyd ac yn darparu bwyd a chymorth brys.

MAE BWYD YN CAEL EI ROI

Mae ysgolion, eglwysi, busnesau ac unigolion yn rhoi bwyd nad yw’n ddarfodus, mewn dyddiad i fanc bwyd. Mae casgliadau mawr yn aml yn digwydd fel rhan o ddathliadau tymhorol fel y cynhaeaf a’r Nadolig, a chaiff bwyd ei gasglu hefyd mewn archfarchnadoedd.

MAE BWYD YN CAEL EI DDIDOLI A’I STORIO

Mae gwirfoddolwyr yn didoli bwyd i wirio ei fod mewn dyddiad ac yn ei storio yn barod i'w roi i bobl sy'n cael eu cyfeirio at fanciau bwyd mewn argyfwng. Mae mwy na 40,000 o bobl yn rhoi o’u hamser i wirfoddoli mewn banciau bwyd ledled y DU.

MAE GWEITHWYR PROFFESIYNOL YN ADNABOD POBL MEWN ANGEN

Mae banciau bwyd yn partneru ag ystod eang o weithwyr gofal proffesiynol fel meddygon, athrawon, ymwelwyr iechyd a gweithwyr cymdeithasol i adnabod pobl mewn argyfwng a rhoi taleb banc bwyd iddynt gael mynediad at fwyd brys

Er mwyn cael cymorth gan fanc bwyd bydd angen i chi gael eich atgyfeirio gyda thaleb, y gellir ei rhoi gan nifer o sefydliadau cymunedol lleol (er enghraifft ysgolion, Meddygon Teulu ac asiantaethau cynghori). Gall eich banc bwyd lleol gynghori pa asiantaethau all helpu. Dewch o hyd i'ch banc bwyd lleol yma. Gallwch hefyd ffonio eu llinellau cymorth rhad ac am ddim a siarad yn gyfrinachol â chynghorydd hyfforddedig.

Os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr

ffoniwch Help through Hardship am ddim i siarad yn gyfrinachol â chynghorydd Cyngor ar Bopeth hyfforddedig ar:

0808 208 2138

(Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm. Ar gau ar wyliau cyhoeddus.)

Gallant helpu i fynd i’r afael â’ch argyfwng a darparu cymorth i wneud y mwyaf o’ch incwm, eich helpu i lywio’r system budd-daliadau, a nodi unrhyw grantiau ychwanegol y gallech fod â hawl iddynt. Os oes angen, byddant yn rhoi taleb i chi fel y gallwch gael parsel bwyd brys gan eich banc bwyd lleol.


Mae parsel yn cynnwys bwydydd tun a sych nad ydynt yn ddarfodus sy'n gytbwys o ran maeth, sy'n darparu o leiaf dri diwrnod o brydau iach a chytbwys i unigolion a theuluoedd.

Os ydych chi'n berchennog anifail anwes sy'n cael trafferth ymdopi â chost bwyd neu ofal iechyd, mae gan yr RSPCA wybodaeth am fanciau bwyd anifeiliaid anwes a sut i gael cymorth gyda biliau milfeddyg.

 

Ceir cymorth lleol hefyd drwy Petfoodbank, y mae ei wasanaeth ar hyn o bryd yn cynnwys Caerdydd, Casnewydd, Caerffili, Abertawe, Gilfach Goch, Merthyr a Phontypridd. Maent yn ymestyn y cwmpas hwn yn barhaus.

 

Maent yn darparu bwyd anifeiliaid anwes ac eitemau anifeiliaid anwes ar gyfer:

· Pobl digartref

· Pobl agored i niwed

· Henoed 50 oed a throsodd

· Dioddefwyr cam-drin

· Pobl mewn argyfwng ariannol neu dlodi

· Dioddefwyr trychinebau naturiol

· Gweithwyr ar ffyrlo

· Pobl sy'n aros am gredyd cynhwysol

· Cymorth dyngarol