Gostyngiadau Myfyrwyr

Os nad ydych yn gofyn, dydych chi ddim yn cael ...

Mae gostyngiadau myfyrwyr ym mhobman - mae rhai yn cael eu harddangos ac mae rhai wedi'u cuddio o dan y cownter siop mewn ffeil, felly ein harwyddair yw os nad ydych yn gofyn am ostyngiad myfyriwr, nid ydych yn cael un!  Dyma rai o'n ffefrynnau, ond sylwer nad ydym yn cymeradwyo unrhyw gwmni a chynghorir myfyrwyr i wneud eu hymchwil eu hunain.

Cardiau Disgownt a Thalebau

Cerdyn Disgownt Myfyrwyr UCM

Mae llawer o fyfyrwyr yn defnyddio eu cardiau adnabod y Brifysgol i gael gostyngiadau ond nid yw hyn yn gweithio ym mhob man felly buddsoddwch mewn cerdyn UCM.  Mae cerdyn UCM Totum  yn £12 ac ar gyfartaledd gall myfyriwr arbed £512 y flwyddyn ac fe'i derbynnir fel cerdyn adnabod myfyriwr ym mhob man.

Student Beans

Mae Student Beans yn wefan disgownt i fyfyrwyr sy'n rhoi gwybodaeth i chi am ddisgowntiau ac ardal Caerdydd.  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Student Beans.

Cerdyn Disgownt Myfyrwyr am Ddim i'w Ddefnyddio mewn Busnesau ym Mhontypridd

Rhaid i fyfyrwyr gofrestru ar gyfer cylchlythyr - am fwy o wybodaeth edrychwch ar Your Pontypridd

Arbenigwr Arbed Arian

Martin Lewis yw'r arbenigwr arbed arian a gyda chymorth y cyhoedd mae'n dod o hyd i'r bargeinion gorau yn y DU.  Ar gyfer y cytundebau a'r gostyngiadau diweddaraf rydym yn cynghori edrych ar wefan Money Saving Expert

Cardiau Disgownt Am Ddim mewn Archfarchnadoedd a Chwmnïau

Mae gan lawer o archfarchnadoedd a chwmnïau eu cynlluniau arbed eu hunain a all fod yn rhad ac am ddim i ymuno â nhw.  Cofiwch hyd yn oed os yw'r disgownt yn ymddangos yn fach mae'n dal i fod yn arbediad. Cadwch y cerdyn disgownt arnoch chi bob amser, bydd ei gadw gartref yn waeth na pheidio â'i gael o gwbl.

Freecycle

Peidiwch ag anghofio am y nwyddau am ddim sydd ar gael, gall gwefannau fel freecycle fod yn anhygoel ar gyfer pethau fel dodrefn ac offer.  Yr hyn y mae rhywun arall yn ei weld fel eitem nas dymunir fyddai’r union beth sydd ei angen arnoch ac mae'n rhad ac am ddim.  Ein prif awgrym yw byddwch yn gyflym os ydych chi'n gweld rhywbeth gan ei fod yn debygol o fynd yn gyflym os yw am ddim.

Chwilio am y bargeinion gorau wrth ddewis Band Eang neu Gontract Ffôn Symudol newydd

Os oes angen cyngor ac arweiniad arnoch i ddod o hyd i'r bargeinion gorau ar gyfer myfyrwyr a ffonau symudol ar gyfer myfyrwyr, yna efallai y bydd modd i cebl.co.uk eich helpu.  Peidiwch â bod ofn cymharu cynigion, edrychwch ar y wybodaeth ddefnyddiol hon yn yr atodiadau isod a ddarperir gan Cable.co.uk

Nwy a Thrydan

Chwiliwch o gwmpas trwy ddefnyddio safle cymharu  ac edrych ar awgrymiadau arbed ynni

Cyfrifon Banc Myfyrwyr

Cofiwch y bydd cyfrif banc myfyrwyr yn cynnig gwell pecynnau i chi ac yn rhoi gorddrafft di-log i chi. Gwnewch yn siŵr eichbod yn edrych o gwmpas am y cynnig gorau a pheidiwch â mynd yn awtomatig gyda'rbanc rydych chi gyda nhw.


Gostyngiadau Teithio

Mae nifer o fyfyrwyr yn anghofio am y gostyngiadau teithio y gallant eu derbyn ar fws a rheilffordd, ewch i'ch gorsaf drenau a bysiau leol i gael gwybod beth sydd ganddynt i'w gynnig.

Cerdyn Rheilffordd 16-25

Gall myfyriwr arbed hyd at 1/3 oddi ar y rheilffordd gyda Cerdyn Rheilffordd 16-25.

Awgrym gwych i fyfyrwyr dros 25 oed yw y gallwch wneud cais am y cerdyn rheilffordd 16-25 a chael yr arbediad cyn belled â'ch bod yn fyfyriwr amser llawn, felly llenwch ffurflen heddiw.

Cerdyn Smart Bws Casnewydd

Mae'r tocyn yn cwmpasu llwybrau gwasanaeth bws arferol Casnewydd a gwasanaethau ychwanegol fel Caerdydd, Cwmbrân, Cas-gwent, Abertyleri a Threfynwy.  Mae'r cerdyn call ar gael mewn mathau o gerdyn wythnosol, misol a blynyddol. Am fwy o wybodaeth gweler y manylion pellach yma.

Megabus

Gall myfyrwyr dderbyn gostyngiadau mawr gyda cherdyn NUS ar y gwasanaeth bws Mega os ydynt yn teithio i wahanol rannau o'r DU.  I gael gwybodaeth ewch i wefan Megabus.