prep_plan.jpg

Rheoli Eich Arian

Cynhelir Wythnos Genedlaethol Arian Myfyrwyr (NSMW) rhwng 27 Chwefror a 3 Mawrth 2023. Thema’r ymgyrch eleni yw ‘Llywio’r rhifau: Ymdopi gyda Chostau Byw’. P'un a ydych am gael gwybod am awgrymiadau gwych ar arbed arian neu angen help i fynd yn ôl at hanfodion cyllidebu, mae'r wythnos hon yn ymwneud â'ch helpu i wella'ch lles ariannol a chael cyngor ar y cymorth sydd ar gael i chi.

Cyngor,cymorth ac offer ar gyfer rheoli eich arian ...

Costau Byw

I gael syniad o'r costau byw ar gyfer y Brifysgol gweler ein tudalen costau byw .  Bydd y dudalen hon yn rhoi amcangyfrif o gostau i chi fod yn ymwybodol ohonynt, ond nodwch mai dim ond canllaw yw'r costau.

Cynigir Sesiynau Rheoli Arian gan y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr os hoffech archebu un, cysylltwch â ni am apwyntiad.

Gall swydd myfyriwr fod yn ffordd ddefnyddiol o osgoi dyled, ennill profiad gwaith gwerthfawr a'ch helpu i gyflawni ffordd o fyw fwy braf.  Os ydych chi'n bwriadu lleihau eich gwariant tra'n cynyddu'ch incwm, gall y

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd gynnig cyngor ar ystod o waith rhan-amser sydd ar gael.  Mae'n bwysig cael y cydbwysedd yn iawn, a dyna pam rydym yn argymell dim mwy na 12-16 awr yr wythnos o waith ochr yn ochr â'ch astudiaethau.. 

Byddwchyn wyliadwrus o sgamiau

Byddwchyn wyliadwrus o sgamiau a rhowch wybod i Action Fraud am unrhyw negeseuon e-bost / testunau amheus a chysylltwch â'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr am gyngor a chymorth pellach.. 

 Wrth feddwl am wariant cynaliadwy mewn perthynas â bwyd, dylech ystyried gwario'n nes at adref ar nwyddau a gynhyrchir yn nes at adref a lleihau gwastraff bwyd. Mae bwyta ffrwythau a llysiau tymhorol gan gyflenwyr lleol yn ffordd wych o wneud hyn, mae hefyd yn aml yn rhatach fel y mae rhoi cynnig ar brydau di-gig weithiau. 

Gweler hefyd ein tudalennau Anawsterau Ariannol chymorth Costau Byw. 


FFasiwn

Nid ydym yn gyfforddus â ‘ffasiwn cyflym’, newidiadau cyflym mewn ffasiwn, cynhyrchu cyflym, eitemau sy’n cael eu gwisgo ychydig o weithiau yn unig, wedyn yn cael eu diystyru. 

Nid yw hyn yn arbennig o gynaliadwy, sut gallwch chi wneud penderfyniadau gwybodus am brynu dillad wrth wneud eich rhan ac arbed arian yn y tymor hir? 

Teithio

Mae teithio cynaliadwy yn fwy na threnau yn erbyn awyrennau. Gall gynnwys symud o gwmpas o ddydd i ddydd yn ogystal â'r hyn a wnawn ar gyfer gwyliau.

Mae lleihau'r defnydd 

Mae lleihau'r defnydd o ynni yn dda i'r boced a'r blaned. Efallai nad dyma’r amser i newid darparwyr ynni, ond nid yw hynny’n golygu na fydd newidiadau bach yn gwneud gwahaniaeth

Bwytewch yr hyn sydd yn ei dymor

Dyma rai awgrymiadau ar wneud newidiadau bach i fwyta mwy cynaliadwy, rhowch gynnig ar bob un ohonynt neu dim ond yr un i ddechrau newid i fod yn fwy cynaliadwy.  • Talwch arian parod fel bod gennych drosolwg o'ch arian
 •  Prynwch gynnyrch sylfaenol yn hytrach na chynhyrchion brand
 •  Lluniwch restr cyn mynd i siopa
 •  Cyllidebwch ar ddechrau pob mis / tymor a chadwch ati - yn fuan bydd yn ail natur
 •  Gwariwch yn unig yr arian rydych chi'n ei gymryd gyda chi ar noson allan
 •  Prynwch mewn swmp fel nad ydych yn rhedeg allan yn gyflym
 •  Peidiwch â phrynu pob llyfr ar eich rhestr ddarllen, defnyddiwch y Llyfrgell a phrynwch rai ail-law
 •  Coginiwch sypiau o fwyd a rhewi'r gweddill
 •  Chwiliwch o gwmpas i ddod o hyd i'r cynigion gorau
 •  Prynwch yr hyn sydd ei angen arnoch yn unig
 •  Gwnewch i’ch arian barhau dros y tymor - os ydych chi'n derbyn benthyciad, ei ledaenu dros gyfnod o amser yn hytrach na'i wario i gyd ar unwaith.
 • Blaenoriaethwch - gwnewch yn siŵr bob amser bod biliau'n cael eu talu yn gyntaf.  Gallwch newid y dyddiad y byddwch yn talu eich biliau fel eu bod yn gadael eich cyfrif yn fuan ar ôl diwrnod talu. Caniatewch o leiaf dri diwrnod gwaith rhag ofn y bydd diwrnod talu neu'ch biliau yn gostwng ar benwythnos.
 • Byddwch yn ddisgybledig - torrwch allan wariant moethus trwy beidio â rhoi i mewn i bryniannau ysgogol.