Wythnos Gofalwyr

Care and spiritual care GettyImages-1174583018.jpg

Wythnos Gofalwyr

Mae'r Brifysgol yn awyddus i gynnig cymorth i fyfyrwyr sy'n gofalu, gan gynnwys darparu Bwrsariaeth o'i Chronfa Cymorth Myfyrwyr i helpu'r rhai sydd angen cymorth ariannol, gan y cydnabyddir bod gofalu yn aml yn arwain at oblygiadau ariannol (megis llai o waith am dâl a costau teithio cynyddol).  Darganfod mwy..

Mae Cronfa Cymorth COVID-19 i Fyfyrwyr ar gael i gefnogi myfyrwyr sy'n astudio yng Nghymru ac sy'n profi caledi ariannol sy'n deillio o'r pandemig. 

Llinyn Un

Mae'r llinyn hwn o gyllid ar gael i fyfyrwyr y nodwyd eu bod yn fwy tebygol o fod wedi dioddef caledi ariannol yn ystod y pandemig. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr o'r DU y mae eu cyfeiriad cartref mewn ardal sydd â lefelau uchel o amddifadedd, yn dod o grwpiau Du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig neu nad oes gan eu rhieni unrhyw gymwysterau Addysg Uwch. Mae myfyrwyr y DU, yr UE a myfyrwyr rhyngwladol hefyd yn gymwys ar gyfer Llinyn Un os ydyn nhw'n ofalwr, yn ymadawr gofal neu wedi cofrestru anabledd gyda PDC.

Gall bod yn ofalwr fod yn hynod heriol, ac mae tîm GO Wales yn cefnogi Wythnos Gofalwyr i gydnabod y cyfraniad y mae Gofalwyr yn ei wneud i deuluoedd a chymunedau ledled y wlad.

UoW CHERISH: Caring for University Students’Mental Health and Wellbeing Tickets, Thu 10 Jun 2021 at 10:00 | Eventbrite

Ein gwaith yng Nghymru - Carers Trust

Carers Trust marks 70th birthday of Her Royal Highness The Princess Royal with launch of new fund for exhausted unpaid carers - News - Carers Trust

Yr Ardal Gynghori yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer eich holl ymholiadau myfyrwyr.

Wyt ti:

  • Yn cael trafferth gyda'ch astudiaethau?
  • Angen cyngor ar sut y gallwch barhau?
  • Yn edrych i wella marciau?

Os credwch fod unrhyw un o rhain yn berthnasol i chi, gall y Tîm Cyngor Dilyniant gweithio gyda chi a'ch cyfadran i'ch cael yn ôl ar y trywydd iawn, a'ch helpu i lwyddo..

Gall rheoli eich arian yn y Brifysgol fod yn her.  Mae'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn darparu cyngor a gwybodaeth i'ch helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am eich sefyllfa ariannol.