Rheoli eich arian yn ystod y cyfyngiadau symud

Managing your Finances_Promo_Cym.png

Gall rheoli eich arian fod yn rhagolwg heriol a phryderus ar hyn o bryd.

Gyda chyfleoedd cyfyngedig i gynyddu eich incwm, mae'n arbennig o bwysig cyllidebu'n effeithiol i sicrhau bod eich cronfeydd yn para cyhyd â phosibl.

Gellir dod o hyd i awgrymiadau a chysylltiadau defnyddiol ar reoli eich arian ar ein gwefan: https://studentmoney.southwales.ac.uk/managing-your-money/

Benthyciadau a grantiau'r llywodraeth

Os ydych chi'n fyfyriwr israddedig parhaus o'r DU neu'r UE sy'n cyrchu cyllid myfyrwyr y llywodraeth ar gyfer eich astudiaethau, dylech ail-ymgeisio am eich cyllid ar gyfer 2020/21 cyn gynted â phosibl.

Mae'r amrywiol asiantaethau Cyllid Myfyrwyr yn dal yn weithredol, er bod ganddynt wasanaethau ac adnoddau cyfyngedig, ac maent yn annog myfyrwyr i gael trefn ar eu cyllid ar gyfer 2020/21.

Gellir dod o hyd i rai Cwestiynau Cyffredin defnyddiol y llywodraeth ynghylch cyllid myfyrwyr yma: https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-current-students

Cyflogaeth

Os ydych chi wedi colli swydd oherwydd yr argyfwng presennol, dylech wirio'r telerau ynglŷn â ffyrlo a gwirio gyda'ch cyflogwr a yw hyn yn bosibilrwydd i chi.

https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme

'Bydd unrhyw gyflogwr sydd â chyflogres yn y DU a chyfrif banc yn y DU yn gallu hawlio, ond mae'n rhaid i chi fod wedi bod ar gyflogres Cynllun Talu wrth Ennill (PAYE) eich cyflogwr cyn neu ar 28 Chwefror 2020. Gallwch fod ar unrhyw fath o gontract, gan gynnwys contract dim oriau neu gontract dros dro. Gallwch gael eich ffyrlo o dan y cynllun os ydych yn ddinesydd tramor.’

Gellir cael mwy o wybodaeth a chyngor yma: https://www.citizensadvice.org.uk/wales/

Ffioedd Dysgu

Os ydych yn cael trafferth talu eich ffioedd dysgu ac yr hoffech drafod y posibilrwydd o newid eich cynllun talu, cysylltwch ag Adran Refeniw'r Brifysgol [email protected]

Cyngor a chymorth pellach

Efallai y bydd myfyrwyr y DU sy'n ei chael hi'n anodd yn ariannol yn gymwys i wneud cais i'r Gronfa Cymorth Myfyrwyr.  Mae'r Tîm Cyngor ar Arian i Fyfyrwyr yn parhau i brosesu ceisiadau i'r Gronfa hon o bell. Os ydych yn ansicr a ydych yn gymwys i wneud cais neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ar y broses ymgeisio, cysylltwch â'r Gronfa Cymorth Myfyrwyr yn uniongyrchol i gael cyngor: [email protected]

Os ydych chi'n fyfyriwr yr UE neu Rhyngwladol, cysylltwch â'r Tîm Cyngor ar Arian Myfyrwyr yn uniongyrchol i gael arweiniad ac i weld pa gymorth a allai fod ar gael.

Sicrhewch fod y Tîm Cyngor ar Arian Myfyrwyr yn parhau i fod wrth law i'ch cynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau ariannol neu anawsterau a allai fod gennych ar yr adeg hon.

Gallwch gyrchu'r Tîm trwy e-bost [email protected] neu gallwch archebu ap ffôn gyda Chynghorydd ar Arian trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.

 

 

#unilife_cymraeg #Arian_Myfyrwyr