Torri ar draws, trosglwyddo neu dynnu'n ôl

Gall newid mewn amgylchiadau effeithio ar eich cyllid ...

Dyma grynodeb o'r hyn fydd yn digwydd os byddwch yn trosglwyddo, yn torri ar draws neu'n tynnu'n ôl o'ch astudiaethau.  I gael rhagor o wybodaeth a chymorth ynghylch eich amgylchiadau unigol, archebwch apwyntiad i weld Ymgynghorydd Ariannol Myfyrwyr.

Trosglwyddo i gwrs newydd ym Mhrifysgol De Cymru 

Os ydych chi'n trosglwyddo i gwrs yn y brifysgol, yna bydd angen i chi roi gwybod i’ch corff cyllid myfyrwyr perthnasol i newid manylion eich cwrs ac unrhyw fanylion eraill sydd wedi newid fel hyd y cwrs.  Os bydd hyn yn digwydd ar ôl i chi ddechrau ar eich cwrs cyfredol, yna efallai y bydd angen i chi hefyd ofyn i'r tîm Cofnodion Myfyrwyr gyflwyno cais 'newid mewn amgylchiadau' i'ch darparwr trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.

Torri ar draws eich astudiaethau am resymau meddygol*

Os na allwch barhau i astudio ar eich cwrs mewn blwyddyn academaidd oherwydd rhesymau meddygol, yna rydym yn cynghori cysylltu â'ch corff cyllido myfyrwyr perthnasol ac yn eu hysbysu o hyn.  Gall myfyriwr sy'n torri ar draws ei astudiaethau ar sail rhesymau meddygol ofyn am flwyddyn ychwanegol o gyllid fel arfer i sicrhau bod ganddo ddigon o gymorth ariannol i gwblhau ei radd.  Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydych chi eisoes wedi defnyddio eich blwyddyn hawliad 'plus one'.  Bydd angen i'ch corff cyllido myfyrwyr weld tystiolaeth feddygol gan eich meddyg a llythyr gan y Brifysgol i gadarnhau eich bod wedi amharu ar astudiaethau.  Bydd eich arian yn cael ei effeithio hefyd, oherwydd efallai eich bod wedi derbyn gordaliad ar gyfer y tymor.  Bydd angen i chi hefyd ystyried a fydd angen i chi fodloni ymrwymiadau ariannol o hyd, fel rhent, tra byddwch chi wedi’ch atal.

Torri ar draws / Gohirio'ch astudiaethau am flwyddyn academaidd gyfan

Os ydych chi'n bwriadu cymryd blwyddyn allan, yna bydd angen i chi siarad â'ch corff cyllido myfyrwyr perthnasol ynghylch telerau ac amodau eich cyllid ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf a sut i ailymgeisio y flwyddyn ganlynol pan fyddwch yn bwriadu dychwelyd.

Tynnu'n ôl o gwrs ym Mhrifysgol De Cymru*

Unwaith y byddwch yn tynnu'n ôl o'ch cwrs, bydd y Brifysgol yn cysylltu â'ch corff cyllido myfyrwyr perthnasol ac yn cadarnhau nad ydych yn bresennol mwyach.  Bydd hyn yn golygu y byddant yn atal eich rhandaliad cyllid myfyrwyr nesaf.  Os byddwch yn gadael hanner ffordd drwy dymor, bydd eich corff ariannu yn ail-gyfrifo eich hawl i gyllid myfyrwyr a byddwn yn cysylltu â chi ynghylch unrhyw ordaliad a gawsoch. Bydd angen i chi ystyried sut y byddwch yn parhau i fodloni unrhyw ymrwymiadau ariannol presennol, fel rhent. Bydd cyllid myfyrwyr fel arfer yn cyfrif yr amser a dreulir ar gwrs blaenorol wrth gyfrifo eich hawl i gyllid myfyrwyr, os byddwch yn dychwelyd i astudiaethau yn y dyfodol.

*Os ydych chi’n astudio ar gwrs Nyrsio a gyllidir gan GIG Cymru, bydd angen i chi siarad gyda GIG Cymru ynglŷn â goblygiadau cyllido.

Myfyrwyr Ôl-raddedig

Gweler isod wybodaeth i fyfyrwyr ôl-raddedig os byddwch yn trosglwyddo, yn torri ar draws neu'n tynnu'n ôl o'ch astudiaethau.

 

Cyllid Myfyrwyr Cymru/EU

 

Cyllid Myfyrwyr Lloegr

 

SSNI

 

SAAS

 

Yn gyffredinol, ni all myfyrwyr gael cyllid i ailadrodd blwyddyn neu ran o flwyddyn. Hyd yn oed os nad ydych wedi derbyn holl daliadau eich Benthyciad Ôl-raddedig neu dewisoch beidio â chymryd uchafswm y benthyciad oedd ar gael i chi. Yr eithriad yw myfyrwyr a ariennir gan SAAS, gweler y manylion uchod.

 

Efallai y gallwch wneud cais am resymau personol cymhellol. Fodd bynnag mae amodau’n berthnasol.

 

I gael rhagor o wybodaeth a chymorth am eich amgylchiadau unigol, trefnwch apwyntiad i weld Cynghorydd Arian Myfyrwyr.