Cyllid Myfyrwyr

Bydd eich taliadau Cyllid Myfyrwyr yn cael eu rhyddhau pan fydd eich cwrs yn dechrau, ar ôl i chi gofrestru ar-lein (ac os ydych yn fyfyriwr newydd, mae angen i chi fewngofnodi i Blackboard hefyd).

Heb gael eich benthyciad myfyriwr eto? Gwiriwch y Siart lif Cyllid Myfyrwyr i weld a oes unrhyw beth y mae angen i chi ei wneud, neu a oes angen i chi gysylltu â’r Ardal Gynghori.

Mae angen i chi ailymgeisio bob blwyddyn academaidd

Os ydych chi'n fyfyriwr israddedig parhaus o'r sy'n gymwys i gael cymorth i fyfyrwyr y DU, mae angen i chi ailymgeisio am gyllid ar gyfer pob blwyddyn academaidd.

Er mwyn sicrhau bod eich cymorth i fyfyrwyr yn barod ac yn aros amdanoch ar ôl i chi ail-gofrestru mae angen i chi sicrhau bod eich cais wedi'i gwblhau'n llawn erbyn y dyddiad cau a hysbysebwyd.

Beth os byddwch yn methu'r dyddiad cau ar gyfer ailymgeisio?

Gallwch barhau i wneud cais ar ôl y dyddiad cau - ond efallai na fydd eich cais wedi’i asesu'n llawn pan fyddwch yn dychwelyd ym mis Medi.

Os ydych wedi gwneud cais ar ôl y dyddiad cau, gwnewch yn siŵr bod gennych rywfaint o arian parod ar gyfer dechrau'r tymor er mwyn osgoi anawsterau ariannol.

Cysylltwch â Chynghorydd Arian Myfyrwyr os oes gennych unrhyw broblemau

Cysylltwch â'ch corff cyllid myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth am eich hawl/opsiynau cyllid unigol.

- Cymru

- Lloegr

- Gogledd Iwerddon

- Yr Alban

- GIG Cymru

Beth fydd yn digwydd os byddwch yn derbyn gordaliad?

Gall gordaliad ddigwydd pan fydd eich cyllid myfyriwr eisoes wedi talu benthyciadau neu grantiau ar gyfer costau byw a chostau eraill – fel gofal plant – ac yna’n ailasesu’r swm sy’n ddyledus.

Os bydd swm y grant neu fenthyciad sydd i’w dalu wedi cynyddu ar ôl yr ailasesiad, bydd Cyllid Myfyrwyr yn ailasesu eich cais cyn gynted â phosibl. Bydd eich rhandaliadau grant neu fenthyciad am y flwyddyn yn cael eu cynyddu i adlewyrchu'r cynnydd yn yr hawl i gymorth.

Os bydd yr ailasesiad yn arwain at ostyngiad yn yr hawl i’r grant neu’r benthyciad, bydd y swm a ordalwyd yn cael ei adennill yn llawn o randaliad(au) nesaf y grant neu’r benthyciad hwnnw. Wrth adennill taliad, gall hefyd gynnwys unrhyw grantiau eraill sydd ar ôl i'w talu o fewn y flwyddyn academaidd gyfredol.

Gordaliad oherwydd gwall Cyllid Myfyrwyr

Os yw Cyllid Myfyrwyr wedi gwneud camgymeriad ac wedi eich asesu’n anghywir – ac nid oedd hyn yn fai arnoch chi – mae’n dal yn rhan o’u rheoliadau i adennill y gordaliad a wnaed. Fodd bynnag, dylai Cyllid Myfyrwyr wedyn ystyried y dull mwyaf priodol o adennill os na allwch wneud yr ad-daliad yn llawn. Gwneir hyn fesul achos a byddem yn eich cynghori i drefnu apwyntiad i siarad â Chynghorydd Arian Myfyrwyr.

Mae’n bosibl y bydd myfyrwyr a gafodd eu cyllid benthyciad cynhaliaeth israddedig drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru yn ystod blwyddyn academaidd 2010 i 2011 yn gymwys i gael £1,500 o’u dyled myfyrwyr wedi’i chanslo gan Lywodraeth Cymru.

Ewch i Ad-daliad Benthyciad Myfyrwyram fwy o wybodaeth.

Os ydych chi'n fyfyriwr yn un o'n Colegau Partner, cyfeiriwch at dudalennau cyngor eich Coleg Partner i gael gwybod pa gymorth sydd ar gael i chi.