Cronfa Cymorth Myfyrwyr

Gall y Gronfa Cymorth Myfyrwyr gynnig cymorth i fyfyrwyr yn y DU sydd ag anawsterau ariannol.  Fel arfer, nid yw myfyrwyr UE a Rhyngwladol yn gymwys i wneud cais a dylent wneud apwyntiad gyda chynghorydd i drafod eu sefyllfa.

Mae'n bwysig cydnabod bod y Gronfa wedi'i sefydlu i weithredu fel rhwyd ​​ddiogelwch ac i beidio â chyllido dewisiadau ffordd o fyw drud.  Os oes gennych dreuliau fel taliadau symudol, gwyliau, aelodaeth campfa, Sky digidol, neu gostau car nad ydynt yn hanfodol, bydd disgwyl i chi allu talu am y rhain eich hun.

 Fel myfyriwr, mae'n hanfodol eich bod yn byw o fewn eich modd ac yn cymryd camau i gynyddu eich incwm a lleihau eich gwariant.

 Sylwer nad yw dyfarniad o'r Gronfa yn hawl awtomatig.  Mae'r Gronfa Cymorth Myfyrwyr yn destun adolygiad ac o'r herwydd, nid yw'n sicr y bydd ar gael bob blwyddyn academaidd nac yn ystod blwyddyn academaidd gyfan.

Bydd ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 19.20 yn agor ar 30 Medi 2019. Mae ceisiadau i'r gronfa yn cau 6 wythnos cyn diwedd eich astudiaethau.

Darllenwch y nodiadau canllaw yn ofalus cyn cwblhau eich cais ac edrychwch ar y rhestr wirio i weld pa dystiolaeth y bydd angen i chi ei darparu.  Archebwch apwyntiad os hoffech ei wirio cyn ei gyflwyno, neu os oes angen help arnoch gyda'r ffurflen.

Cronfa cymorth i fyfyrwyr-ffurf argraffadwy

Cronfa cymorth i fyfyrwyr- Ffurflen electronig y gellir ei llenwi

Gellir cyflwyno ffurflenni e-bost yn uniongyrchol at dîm y Gronfa Cymorth Myfyrwyr studentsupportfund@southwales.ac.uk

Llawrlwythwch  proses ymegisio am linell amser o'ch cais am y Cynllun Cronfa Cymorth Myfyrwyr.

Os ydych chi'n anhapus â phenderfyniad y Panel, gallwch naill ai apelio yn erbyn y penderfyniad, neu os yw'ch amgylchiadau ariannol wedi newid ers cyflwyno'ch ffurflen gais, gallwch ofyn i'r Panel adolygu eich achos.

Y Broses Adolygu

  • A fu unrhyw newidiadau yn eich incwm / gwariant ers i chi gwblhau eich cais neu a fu newid yn eich amgylchiadau (e.e. newidiadau mewn oriau cyflogaeth, tai, dyledion)? Os felly, cwblhewch y  adolygu dafle  gan esbonio ' r newidiadau hyn a sut y maent wedi effeithio ar eich sefyllfa ariannol, gan gynnwys unrhyw dystiolaeth.   Yna gall y Panel adolygu'r achos yng ngoleuni'r wybodaeth newydd hon.

Y Broses Apelio

  • Os ydych chi'n hapus bod yr holl wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn eich cais yn gywir ac nad yw'ch amgylchiadau wedi newid, efallai y byddwch am apelio yn erbyn penderfyniad y Panel.
  • Os hoffech gyflwyno Apêl, rhowch wybod i ni yn y lle cyntaf.  Byddwch yn cael cynnig cymorth a chefnogaeth gan Gynghorydd Arian a Chymorth gyda'r broses hon.
  • Os byddwch yn penderfynu peidio â chwrdd â Chynghorydd, cyflwynwch eich Llythyr Apêl yn amlinellu pam rydych chi'n teimlo y dylech gael cymorth / cymorth pellach studentsupportfund@southwales.ac.uk, gan nodi ‘Apêl Cronfa Cymorth Myfyrwyr’ yn y llinell bwnc.
  • Ar ôl ei dderbyn, trosglwyddir eich apêl i’r Panel Cronfa Cymorth Myfyrwyr a fydd yn ail-ystyried eich achos.  Os bydd y Panel yn cadarnhau eu penderfyniad gwreiddiol, yna trosglwyddir yr apêl i’r Pwyllgor Cronfa Cymorth Myfyrwyr.
  • Os bydd y Pwyllgor Cronfa Cymorth Myfyrwyr yn cynnal penderfyniad y Panel, yna ystyrir eich achos gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr.
  • Unwaith y bydd apêl wedi dod i law, bydd penderfyniad fel arfer yn cael ei gyfleu i chi o fewn 20 diwrnod gwaith.

Os nad ydych yn siŵr ai adolygiad neu apêl yw'r ffordd orau o weithredu, gallwch drefnu apwyntiad gydag Ymgynghorydd Arian a Chymorth, a fydd yn gallu eich helpu.

Os hoffech drefnu apwyntiad gydag Ymgynghorydd, archebwch ar-lein trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein neu ffoniwch (01443) 483778.

Y Broses Gwyno

Efallai y bydd myfyrwyr sydd wedi cyflwyno apêl ac sy'n anfodlon â'r penderfyniad yn dymuno ystyried cyflwyno cwyn i’r Brifysgol.