Anawsterau Ariannol

Gall y Gronfa Cymorth Myfyrwyr gynnig cymorth i fyfyrwyr yn y DU sydd ag anawsterau ariannol.

Fel arfer, nid yw myfyrwyr UE a Rhyngwladol yn gymwys i wneud cais a dylent wneud apwyntiad gyda chynghorydd i drafod eu sefyllfa.

Sylwer nad yw dyfarniad o'r Gronfa yn hawl awtomatig.

Mae'r Gronfa Cymorth Myfyrwyr (gan gynnwys cynlluniau fel cymorth Profi Diagnostig a Bwrsariaethau i Ofalwyr Gadael Gofal / Gofalwyr / Digartref) yn destun adolygiad ac felly nid oes sicrwydd y bydd ar gael bob blwyddyn academaidd nac yn ystod blwyddyn academaidd gyfan.

Bydd ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 19.20 yn agor ar 30 Medi 2019. Mae ceisiadau i'r gronfa yn cau 6 wythnos cyn diwedd eich astudiaethau.

Ni ystyrir unrhyw geisiadau anghyflawn neu geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau.

Os cewch chi argyfwng ariannol ar ôl y dyddiad cau, dylech wneud apwyntiad  gydag Ymgynghorydd Arian a Chymorth i drafod eich sefyllfa ymhellach.

The National Benevolent Charity Emergency Coronavirus Fund may also be able to help certain students.

Mae'r Bwrsariaeth Gadael Gofal ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio ar gampws PDC, sydd ar hyn o bryd yng ngofal Awdurdod Lleol neu sydd wedi bod dan ofal Awdurdod Lleol dair blynedd cyn dechrau ar eu cwrs.

 

Cysylltir â myfyrwyr sydd wedi datgelu eu bod wedi Gadael Gofal gyda gwybodaeth ar sut i wneud cais am y Bwrsariaeth Gadael Gofal a bydd gofyn iddynt ddarparu tystiolaeth gan Awdurdod Lleol neu sefydliad perthnasol cyn y dyddiad cau ar gyfer cau'r Gronfa.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i’r rhai sydd wedi Gadael Gofal, ewch i'n Gwefan Gadael Gofal.  Os hoffech siarad â'r Cydlynydd Gadael Gofal, anfonwch e-bost at careleavers@southwales.ac.uk.

Os ydych chi'n fyfyriwr 'Cartref', yn astudio ar gampws PDC ac wedi byw mewn hosteli a llochesi digartref heb gartref sefydlog yn y 6 mis cyn cychwyn eich cwrs, neu yn ystod eich cwrs, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer y Bwrsariaeth Digartref. (Noder, gan fod hyn yn cael ei roi i gynorthwyo gyda chostau byw yn yr haf rhwng blynyddoedd academaidd, na allwch hefyd gael y fwrsariaeth hon os ydych yn derbyn Bwrsariaeth Gadael Gofal PDC.)

Bydd angen i chi ddarparu llythyr wedi'i lofnodi o’r Cyntedd / Lloches Digartref yn cadarnhau eich arhosiad cyn y dyddiad cau ar gyfer cau'r Gronfa.  Os na allwch chi ddarparu prawf, gwnewch apwyntiad gydag Ymgynghorydd Arian a Chymorth i drafod eich sefyllfa.

Mae'r Brifysgol yn awyddus i gynnig cymorth i fyfyrwyr sy'n gofalu, gan gynnwys darparu Bwrsariaeth o'i Chronfa Cymorth Myfyrwyr i helpu'r rhai sydd angen cymorth ariannol, gan y cydnabyddir bod gofalu yn aml yn arwain at oblygiadau ariannol (megis llai o waith am dâl a costau teithio cynyddol).  Darganfod mwy.

Dylai myfyrwyr sydd angen prawf diagnostig gysylltu â Gwasanaeth Anabledd y Brifysgol am gymorth.


Ar ôl cael eich asesiad, os ydych chi'n cael eich ariannu gan Cyllid Myfyrwyr Lloegr ac yn cael trafferth talu'r £200 cyntaf tuag at eich offer Lwfans Myfyrwyr Anabl, nodwch hyn ar eich cais Cronfa Cymorth Myfyrwyr a rhowch dystiolaeth cyn y dyddiad cau i wneud cais am gymorth ychwanegol o Gronfa Cymorth Myfyrwyr y Brifysgol.

Cymorth Brys

Archebwch apwyntiad gydag Ymgynghorydd Arian a Chymorth os ydych chi'n profi:

  • Problemau gyda chyllid myfyrwyr statudol (e.e. Cyllid Myfyrwyr / GIG) ac nid ydynt wedi derbyn eich taliad cyntaf eto a’ch bod mewn caledi uniongyrchol o ganlyniad.

Gellir gwneud apwyntiad gydag Ymgynghorydd trwy ymweld â’r Ardal Gynghori Ar-lein neu drwy ddewis:

Archebu Apwyntiad